Chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên chương trình đào tạo tiến sĩ (cập nhật 11/2021)

09.11.2021 30 views

Đội ngũ giảng viên chương trình đào tạo tiến sĩ (cập nhật 11/2021)

Chi tiết

Đội ngũ giảng viên chương trình đào tạo tiến sĩ (đến 31/12/2020)

27.05.2021 250 views

Đội ngũ giảng viên chương trình đào tạo tiến sĩ (đến 31/12/2020) (Ban hành kèm theo Công văn số 264/KHNN-TTĐT ngày 23/3/2021 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về việc Báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021)

Chi tiết

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số 606/KHNN-TTĐT ngày 27/7/2020 của Giám đốc Viện KHNN Việt Nam)

24.05.2021 232 views

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 606/KHNN-TTĐT ngày 27/7/2020 của Giám đốc Viện KHNN Việt Nam)

Chi tiết

Khung chương trình đào tạo trình độ tiễn sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

18.07.2016 2144 views

Khung chương trình đào tạo trình độ tiễn sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chi tiết

Đội ngũ giảng viên chương trình đào tạo tiến sĩ

18.07.2016 2209 views

Đội ngũ giảng viên chương trình đào tạo tiến sĩ

Chi tiết

Chương trình đào tạo cao học khóa 22

22.05.2014 2152 views

Chương trình đào tạo cao học tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết

Chương trình đào tạo cao học khóa 21

22.05.2014 1514 views

Chương trình đào tạo cao học khóa 21 (2012-2014) tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết