Chương trình đào tạo tiến sĩ

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số 606/KHNN-TTĐT ngày 27/7/2020 của Giám đốc Viện KHNN Việt Nam)

24.05.2021 139 views

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 606/KHNN-TTĐT ngày 27/7/2020 của Giám đốc Viện KHNN Việt Nam)

Chi tiết

Khung chương trình đào tạo trình độ tiễn sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

18.07.2016 2079 views

Khung chương trình đào tạo trình độ tiễn sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chi tiết