Thông báo lịch bảo vệ luận án

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện (NCS Võ Thị Bích Chi)

23.05.2017 502 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Võ Thị Bích Chi - Công tác tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Trần Thị Huế)

09.05.2017 439 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Huế - khóa năm 2012.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án cấp Viện (NCS Nguyễn Hữu Hùng)

27.04.2017 448 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hùng - Công tác tại Viện Nghiên cứu Ngô.

Chi tiết

Bảo vệ luận án Tiến sĩ nông nghiệp cấp Viện (NCS. Đỗ Đăng Giáp)

26.04.2017 402 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Đăng Giáp – khóa năm 2010.

Chi tiết

Bảo vệ luận án cấp Viện (NCS Đỗ Thị Hạnh)

14.04.2017 384 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Thị Hạnh - Công tác tại Trường Đại học Phương Đông.

Chi tiết

Bảo vệ luận án cấp Viện (NCS Nguyễn Thanh Lĩnh)

14.04.2017 347 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Lĩnh - Công tác tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Nguyễn Tiến Trường)

07.04.2017 396 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Trường - Công tác tại Viện Nghiên cứu Ngô.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS. Nguyễn Thị Phong Lan)

02.03.2017 347 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phong Lan - Công tác tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Vũ Quốc Luận)

04.01.2017 425 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Quốc Luận – khóa năm 2010.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp (NCS Hoàng Thị Nga)

30.11.2016 526 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Nga, khóa 2012 của Viện.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp (NCS Bùi Thị Thu Huyền)

30.11.2016 413 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Thị Thu Huyền, khóa 2012 của Viện.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Bùi Văn Thế Vinh)

26.10.2016 466 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Văn Thế Vinh - Công tác tại Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Vũ Thúy Nga)

29.08.2016 457 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thúy Nga, công tác tại Viện Môi trường nông nghiệp, khóa 2012 của Viện.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ (NCS Trần Xuân Hoàng)

29.08.2016 403 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Xuân Hoàng, khóa 2012 của Viện.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Nguyễn Ngọc Quất)

04.08.2016 485 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Quất - Công tác tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp (NCS Hoàng Thị Thùy Dương)

19.07.2016 441 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thùy Dương, khóa 2011 của Viện.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Hà Văn Chiến)

11.07.2016 387 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Văn Chiến, khóa 2012 của Viện.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Nguyễn Bá Nam)

03.07.2016 454 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Bá Nam, khóa 2010 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Trần Quốc Vương)

18.11.2015 462 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Quốc Vương, khóa 2010 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Ngọ Văn Ngôn)

02.11.2015 357 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngọ Văn Ngôn, khóa 2011 của Viện.

Chi tiết