Thông báo lịch bảo vệ luận án

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Trần Duy Dương)

22.10.2015 394 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Duy Dương

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Lại Tiến Dũng)

16.10.2015 443 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lại Tiến Dũng

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đinh Thị Dinh)

01.09.2015 408 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đinh Thị Dinh - Công tác tại Viện Nghiên cứu Rau quả

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Hoàng Mạnh Cường)

07.08.2015 332 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Mạnh Cường, khóa 2011 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Dương Thị Hồng Mai)

21.07.2015 355 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Dương Thị Hồng Mai, khóa 2009 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Trần Thị Phương Hạnh)

17.07.2015 325 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Phương Hạnh, khóa 2011 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đào Ngọc Ánh)

03.07.2015 285 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Ngọc Ánh - Công tác tại Viện Nghiên cứu ngô.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Vũ Đức Kính)

10.06.2015 306 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Đức Kính

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Lê Thị Tuyết Nhung)

22.01.2015 447 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Tuyết Nhung.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Lê Thị Tuyết Nhung)

22.01.2015 155 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Tuyết Nhung.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Nguyễn Thị Thanh Hiền)

12.11.2014 509 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Hiền, khóa 2009 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Nguyễn Văn Sơn)

12.11.2014 478 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Sơn, khóa 2011 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Trần Thị Đính)

24.10.2014 440 views

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Trần Thị Đính, chuyên ngành: KHoa học Cây trồng.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Thế Hinh, chuyên ngành: Bảo vệ thực vật

12.08.2014 511 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Hinh, khóa năm 2009.

Chi tiết

Thông tin về buổi bảo vệ luận án tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Trần Thị Tường Linh, chuyên ngành: Khoa học cây trồng

04.08.2014 516 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Tường Linh, khóa năm 2007.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Vũ Ngọc Quý)

23.07.2014 446 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Quý.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Lê Mai Nhất)

21.07.2014 616 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Mai Nhất

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Nguyễn Tuấn Phong)

21.07.2014 493 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Phong, khóa năm 2009.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đặng Văn Niên)

15.07.2014 463 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đặng Văn Niên.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đồng Thị Kim Cúc)

02.07.2014 422 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đồng Thị Kim Cúc, nghiên cứu sinh khóa năm 2010.

Chi tiết