Thông báo lịch bảo vệ luận án

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Trần Thị Đính)

24.10.2014 452 views

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Trần Thị Đính, chuyên ngành: KHoa học Cây trồng.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Thế Hinh, chuyên ngành: Bảo vệ thực vật

12.08.2014 523 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Hinh, khóa năm 2009.

Chi tiết

Thông tin về buổi bảo vệ luận án tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Trần Thị Tường Linh, chuyên ngành: Khoa học cây trồng

04.08.2014 528 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Tường Linh, khóa năm 2007.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Vũ Ngọc Quý)

23.07.2014 458 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Quý.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Lê Mai Nhất)

21.07.2014 628 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Mai Nhất

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Nguyễn Tuấn Phong)

21.07.2014 506 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Phong, khóa năm 2009.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đặng Văn Niên)

15.07.2014 475 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đặng Văn Niên.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đồng Thị Kim Cúc)

02.07.2014 434 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đồng Thị Kim Cúc, nghiên cứu sinh khóa năm 2010.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Phùng Tôn Quyền)

02.07.2014 465 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phùng Tôn Quyền, nghiên cứu sinh khóa năm 2010.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Nguyễn Thị Bích Thùy)

02.07.2014 481 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Thùy, nghiên cứu sinh khóa 2009.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Phạm Thị Thanh Hương)

12.06.2014 546 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Thanh Hương, khóa năm 2009.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp (NCS Hoàng Xuân Lam)

07.04.2014 530 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Xuân Lam, khóa năm 2008.

Chi tiết