Thông báo lịch bảo vệ luận án

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Dương Thị Hồng Mai)

21.07.2015 463 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Dương Thị Hồng Mai, khóa 2009 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Trần Thị Phương Hạnh)

17.07.2015 437 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Phương Hạnh, khóa 2011 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đào Ngọc Ánh)

03.07.2015 397 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Ngọc Ánh - Công tác tại Viện Nghiên cứu ngô.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Vũ Đức Kính)

10.06.2015 414 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Đức Kính

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Lê Thị Tuyết Nhung)

22.01.2015 557 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Tuyết Nhung.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Lê Thị Tuyết Nhung)

22.01.2015 266 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Tuyết Nhung.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Nguyễn Thị Thanh Hiền)

12.11.2014 612 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Hiền, khóa 2009 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Nguyễn Văn Sơn)

12.11.2014 590 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Sơn, khóa 2011 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Trần Thị Đính)

24.10.2014 552 views

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Trần Thị Đính, chuyên ngành: KHoa học Cây trồng.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Thế Hinh, chuyên ngành: Bảo vệ thực vật

12.08.2014 627 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Hinh, khóa năm 2009.

Chi tiết

Thông tin về buổi bảo vệ luận án tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Trần Thị Tường Linh, chuyên ngành: Khoa học cây trồng

04.08.2014 626 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Tường Linh, khóa năm 2007.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Vũ Ngọc Quý)

23.07.2014 549 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Quý.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Lê Mai Nhất)

21.07.2014 725 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Mai Nhất

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Nguyễn Tuấn Phong)

21.07.2014 607 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Phong, khóa năm 2009.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đặng Văn Niên)

15.07.2014 572 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đặng Văn Niên.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đồng Thị Kim Cúc)

02.07.2014 530 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đồng Thị Kim Cúc, nghiên cứu sinh khóa năm 2010.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Phùng Tôn Quyền)

02.07.2014 588 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phùng Tôn Quyền, nghiên cứu sinh khóa năm 2010.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Nguyễn Thị Bích Thùy)

02.07.2014 574 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Thùy, nghiên cứu sinh khóa 2009.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Phạm Thị Thanh Hương)

12.06.2014 644 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Thanh Hương, khóa năm 2009.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp (NCS Hoàng Xuân Lam)

07.04.2014 621 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Xuân Lam, khóa năm 2008.

Chi tiết