Văn bản pháp quy


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
220/QĐ-KHNN-SĐH 02/04/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Nguyễn Văn Phú Thông tin chi tiết Tải xuống
221/QĐ-KHNN-SĐH 02/04/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Lâm Vân Hà Thông tin chi tiết Tải xuống
222/QĐ-KHNN-SĐH 02/04/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Đàm Thế Chiến Thông tin chi tiết Tải xuống
223/QĐ-KHNN-SĐH 02/04/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Bùi Thị Phương Loan Thông tin chi tiết Tải xuống
121/QĐ-KHNN-SĐH 06/03/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Vũ Văn Khuê Thông tin chi tiết Tải xuống
119/QĐ-KHNN-SĐH 05/03/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Đoàn Vĩnh Thông tin chi tiết Tải xuống
112/QĐ-KHNN-SĐH 04/03/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Đào Văn Khởi Thông tin chi tiết Tải xuống
113/QĐ-KHNN-SĐH 04/03/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Nguyễn Thị Thanh Thông tin chi tiết Tải xuống
54/QĐ-KHNN-SĐH 19/02/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Vũ Thị Quyền Thông tin chi tiết Tải xuống
55/QĐ-KHNN-SĐH 19/02/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Trần Văn Lợt Thông tin chi tiết Tải xuống
1195/QĐ-KHNN-SĐH 05/12/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2018 - Lê Công Hùng Thông tin chi tiết Tải xuống
1365/QĐ-KHNN-SĐH 05/12/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2017 - Nguyễn Hải Anh Thông tin chi tiết Tải xuống
750/QĐ-KHNN-SĐH 28/08/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2018 - Nguyễn Giang Thu Thông tin chi tiết Tải xuống
765/QĐ-KHNN-SĐH 28/08/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2018 - Trịnh Thị Thanh Hương Thông tin chi tiết Tải xuống
813/QĐ-KHNN-SĐH 28/08/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2018 - Lê Ngọc triệu Thông tin chi tiết Tải xuống
370/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Nguyễn Thị Len) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
369/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Hoàng Thị Huệ) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
350/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Nguyễn Thị Thu) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
348/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Nguyễn Duy Phương) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
349/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Lê Hoài Thanh) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
347/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Ngô Xuân Nghiễn) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
335/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Nguyễn Văn Thắng) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
334/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Nguyễn Vĩnh Phúc) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
333/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Trần Hoài Hương) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
332/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Nguyễn Trọng Tuyển) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
331/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Lê Phạm Đại) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
330/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Nguyễn Văn Thưng) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
74/QĐ-KHNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Nguyễn Đạt Thuần) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
25/QĐ-KHNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Vũ Linh chi) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
27/QĐ-KHNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Trần Thanh Nhạn) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
12/QĐ-KHNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Trần Mạnh Cường) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
Quyết định số 346b/QĐ-KHNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (TS Hồ Thị Nhung) Thông tin chi tiết Tải xuống
801/QĐ-HVN 15/01/2018 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 23 (2014-2016) Thông tin chi tiết Tải xuống
1342/QĐ-KHNN-SĐH 15/01/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2017 - Trần Ngọc Hưng Thông tin chi tiết Tải xuống
1343/QĐ-KHNN-SĐH 15/01/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2017 - Nguyễn Xuân Dũng Thông tin chi tiết Tải xuống
1245/QĐ-KHNN-SĐH 15/01/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2017 - Nguyễn Thanh Lĩnh Thông tin chi tiết Tải xuống
1153/QĐ-KHNN-SĐH 15/01/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2017 - Trần Thị Huế Thông tin chi tiết Tải xuống
1115/QĐ-KHNN-SĐH 15/01/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2017 - Nguyễn Tiến Trường Thông tin chi tiết Tải xuống
1112/QĐ-KHNN-SĐH 15/01/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2017 - Nguyễn Hữu Hùng Thông tin chi tiết Tải xuống
1111/QĐ-KHNN-SĐH 15/01/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2017- Đỗ Đăng Giáp Thông tin chi tiết Tải xuống
1113/QĐ-KHNN-SĐH 15/01/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2017 - Võ Thị Bích Chi Thông tin chi tiết Tải xuống
1116/QĐ-KHNN-SĐH 15/01/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2017 - Nguyễn Thu Hà Thông tin chi tiết Tải xuống
1114/QĐ-KHNN-SĐH 15/01/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2017 - Nguyễn Thị Phong Lan Thông tin chi tiết Tải xuống
236/QĐ-KHNN-SĐH 15/01/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2017 - Hoàng Thị Nga Thông tin chi tiết Tải xuống
228/QĐ-KHNN-SĐH 15/01/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2017 -Bùi Văn Thế Vinh Thông tin chi tiết Tải xuống
370/QĐ-KHNN-SĐH 15/01/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2017 - Vũ Quốc Luận Thông tin chi tiết Tải xuống
203/QĐ-KHNN-SĐH 15/01/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2017 - Bùi Thị Thu Huyền Thông tin chi tiết Tải xuống
1244/QĐ-KHNN-SĐH 28/11/2017 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2017 - Đỗ Thị Hạnh Thông tin chi tiết Tải xuống
592/QĐ-KHNN-SĐH 15/06/2017 Quy định Đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Thông tin chi tiết Tải xuống
Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT 17/04/2017 Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ Thông tin chi tiết Tải xuống
1157/QĐ-KHNN-SĐH 04/04/2017 Quy định giảng viên đào tạo sau đại học Thông tin chi tiết Tải xuống
672/QĐ-KHNN-SĐH 04/04/2017 Quy định đào tạo tiến sĩ tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Thông tin chi tiết Tải xuống
43b/QĐ-KHNN-SĐH 18/07/2016 Ban hành khung chương trình đào tạo trình độ tiễn sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Thông tin chi tiết Tải xuống
273/QĐ-KHNN-SĐH 18/07/2016 Lưu trữ hồ sơ và chế độ báo cáo hoạt động đào tạo sau đại học của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Thông tin chi tiết Tải xuống
671/QĐ-KHNN-SĐH 18/07/2016 Ban hành quy định giảng viên đào tạo sau đại học của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Thông tin chi tiết Tải xuống
45/QĐ-KHNN-SĐH 18/07/2016 Ban hành chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Thông tin chi tiết Tải xuống
581/QĐ-KHNN-SĐH 18/07/2016 Ban hành qui định đào tạo tiến sĩ tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Thông tin chi tiết Tải xuống
235/QĐ-KHNN-SĐH 18/07/2016 Ban hành Qui định quản lý tài chính công tác đào tạo sau đại học của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Thông tin chi tiết Tải xuống
557/QĐ-KHNN-SĐH 18/07/2016 Ban hành khung chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Thông tin chi tiết Tải xuống
729/TB-KHNN-SĐH 15/06/2016 Tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2016 đợt II Thông tin chi tiết Tải xuống
484/QĐ-KHNN-SĐH 18/05/2015 Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Thông tin chi tiết Tải xuống
581/QĐ-KHNN-SĐH 30/05/2014 Quy định đào tạo tiến sĩ tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Thông tin chi tiết Tải xuống
15/2014/TT-BGDĐT 22/05/2014 THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Thông tin chi tiết Tải xuống
Số 273/QĐ-KHNN-SĐH 24/03/2014 Quy định lưu trữ hồ sơ và chế độ báo cáo hoạt động ĐT SĐH của Viện KHNNVN Thông tin chi tiết Tải xuống
Số 204/QĐ-KHNN-SĐH 26/02/2014 Quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo thạc sĩ Thông tin chi tiết Tải xuống
493/QĐ-KHNN-SĐH 04/11/2013 Ban hành quy định giảng viên đào tạo sau đại học của Viện KH Nông nghiệp Việt Nam Thông tin chi tiết Tải xuống
485/QĐ-KHNN-SĐH 30/10/2013 Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Thông tin chi tiết Tải xuống
Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT 12/06/2012 Ban hành ngày 12/6/2012 Thông tư sửa đổi Điều 6 Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tin chi tiết Tải xuống
Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT 15/02/2012 Ban hành ngày 15/2/2012 Thông tư sửa đổi Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ kèm theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tin chi tiết Tải xuống
Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT 15/02/2012 Ban hành ngày 15/2/2012 Thông tư về Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc, tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tin chi tiết Tải xuống