Ngày đăng: 04/10/2021

Thông tư Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo QĐ số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của TTCP phê duyệt Đề án 89

Tải xuống

Pháp quy mới nhất