Ngày đăng: 10/05/2019 Số lượt xem: 369

Danh sách đề cử thành viên tham gia HĐGSCS và Danh sách ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2019

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo (Danh sách đề cử thành viên tham gia HĐGSCS và Danh sách ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2019).

- Danh sách đề cử thành viên tham gia HĐGSCS Viện KHNNVN năm 2019 (Danh sách kèm theo).

 

- Danh sách ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2019 tại Viện KHNNVN (Danh sách kèm theo).

Tin mới nhất