Ngày đăng: 26/07/2019 Số lượt xem: 325

Công khai hồ sơ của ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam công khai hồ sơ của ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở:

 

1. Phạm Xuân Hội: Bản đăng ký,            Tập 1,       Tập 2

 

2. Đào Thế Anh: Bản đăng ký,      Tập 1,      Tập 2.1       Tập 2.2

 

3. Trần Minh Tiến: Bản đăng ký,        Tập 1,         Tập II.1,          Tập II.2

 

4. Lê Quý Kha: Bản đăng ký,             Tập 1,             Tập 2

 

5. Nguyễn Văn Hòa: Bản đăng ký,    Tập 1,     Tập 2        Tập 3        Tập 4

Tin mới nhất